Regels voor het lidmaatschap

Vanaf de geboorte kan men (persoonlijk) lid worden van de uitvaartvereniging tegen betaling van een jaarlijks vast te stellen contributie.

Algemeen

Contributie en vergoedingen worden jaarlijks op de ledenvergadering vastgesteld na voorstel door het bestuur. Wanneer de kosten van een uitvaart minder bedragen dan de vastgestelde vergoeding wordt dit lagere bedrag ‘uitgekeerd”. Het restant komt ten goede aan de verenigingskas. Wanneer deze kosten meer bedragen dienen deze door de nabestaanden van de overledene te worden voldaan. Op grond van de Wet Natura Uitvaartverzekeringen mag de vereniging geen geld aan de nabestaanden uitkeren.

Nieuwe leden

Nieuwe leden dienen woonachtig te zijn in het voedingsgebied van de vereniging: Beerzerveld en omstreken.

Verhuizen binnen Nederland

Leden die buiten het voedingsgebied gaan wonen kunnen lid blijven van de vereniging. Een adreswijziging moet dan aan de ledenadministratie worden doorgegeven. De vereniging verplicht zich niet naspeuringen te doen naar leden die na verhuizing geen adreswijziging hebben doorgegeven.

Verhuizen naar het buitenland

Leden die permanent gaan verhuizen naar het buitenland kunnen (in principe) geen lid blijven van de vereniging, tenzij dit na en in overleg met het bestuur anders wordt bepaald. In dat geval zal e.e.a. schriftelijk worden bevestigd.

Contributie

Indien van leden de contributie niet (meer) wordt ontvangen (zie ook statuten art…..) heeft men geen recht meer op de vastgestelde vergoeding. Het bestuur kan dan besluiten het lidmaatschap te be-eindigen. In geval van onmacht van betaling van de contributie kan in overleg met het bestuur anders worden besloten. Indien max. 36 maand zijn verstreken en een lid meldt zich weer (aan) kan deze weer lid worden van de vereniging met voldoening van de achterstallige contributie.

Gezin

Wanneer over een gezin wordt gesproken wordt bedoeld de samenlevingsvorm van ouders + kind(eren).

Ouders

Wanneer over ouders wordt gesproken, wordt mede bedoeld andere vormen van samenleven die maatschappelijk zijn aanvaard.


 

Statuten en huishoudelijke regelementen.

Statuten
Statuten aangepast en gewijzigd in 2011: download

Huishoudelijke regelementen
huishoudelijke regelementen aangepast en gewijzigd in 2011: download

 

 

 

 

 

 

 

 

Bepalingen voor kinderen als lid van de vereniging

Als geen van beide ouders lid is:
kinderen kunnen zelfstandig lid worden vanaf de geboorte.

Beide ouders lid:
kinderen zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd.

Bij de geboorte en één van de ouders is lid:
Het kind kan worden aangemeld bij de vereniging.

Nieuwe relatie van één van de ouders – en / gescheiden ouders:
Indien de nieuwe relatie géén lid is geldt als algemene regel: De hem-/ haar toegewezen kinderen worden aangemerkt als gezin.

Wijziging bij beide ouders lid:
voor de aanwezige kinderen heeft dat geen gevolgen: tot 18 jaar. gratis lid.

Bij een levenloos geboren lid en alleen vader of moeder is lid:
Er wordt een vergoeding verstrekt van 50{d0bbc8915119cec2a0885001e922d910b6e8b857e8078717743c62300ba8a7a6} van de dan geldende vergoeding.

Pleegkinderen voor eigen rekening :
Pleeg- en ook adoptiekinderen die voor eigen rekening worden opgevoed en deel uitmaken van het gezin zijn tot 18 jaar gratis meeverzekerd.

Pleegkinderen (gastouders) waarvoor een vergoeding wordt ontvangen:
Pleegkinderen zijn niet gratis lid van de vereniging, hiervoor dient contributie te worden afgedragen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributies (vastgesteld oktober 2020)

Gezinnen
Alleenstaanden en kinderen vanaf 21 jaar
Kinderen van 18 tot 21 jaar
Kinderen van alleenstaanden en wezen tot 21 jaar: 5% van de gezinscontributie
€136,-
€68,-
€34,-
€6,80

 

Vergoedingen

Kinderen tot 7 dagen
Kinderen van 7 dagen tot 10 jaar
Personen vanaf 10 jaar
€2150,-
€3250,-
€3450,-

 

( zg. A-leden ( zie HHR) betalen resp. ontvangen de helft van deze bedragen)

Bijverzekeren

De hoogte van de kosten van een uitvaart hangen nauw samen met de wensen van de verzorging van de uitvaart, het aantal rouwbrieven, advertenties, broodmaaltijd, persoonlijke wensen, etc.
U bepaalt de kosten dus voor een groot deel zelf. Maar b.v. aankoopkosten voor een grafsteen zijn in de genoemde bedragen niet inbegrepen. De vergoeding van de vereniging is dus gemiddeld genomen niet toereikend voor de dekking van de totale kosten.
De vereniging heeft daarom op dit punt in 2001 voorzieningen getroffen door een overeenkomst aan te gaan met verzekeraar Axent/ Aegon uitvaartverzekeringen. Door meerdere leden is hiervan gebruik gemaakt in de afgelopen jaren.
Aanvullend verzekeren is geheel vrijblijvend, u beslist zelf.
Voor bijverzekeren kunt u meer informatie krijgen bij het bestuur.